Algemene voorwaarden Wesel Consult

1.0 Definities
1. Opdrachtnemer, onder opdrachtnemer wordt Wesel Consult verstaan die met de uitvoering van de opdracht is belast.
2. Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
3. Opdracht: onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst van opdracht in de zin van paragraaf 3 waarbij Wesel Consult zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

2.0 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging of factuur.

3.0 Overeenkomst van opdracht
1. Wesel Consult zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Wesel Consult staat uitdrukkelijk niet in voor enig ander dan juridisch resultaat dat de opdrachtgever beoogt. Voor het beoogd juridisch resultaat heeft Wesel Consult geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting.
2. De met opdrachtgever overeengekomen (leverings-)termijnen gelden slechts naar beste weten en niet als fatale termijnen, overschrijding van een termijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het kantoor op.

4.0 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk, telefonisch of per mail, zijn geheel vrijblijvend.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte inlichtingen c.q. specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor opdrachtnemer slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

5.0 Aard van overeenkomst
Opdrachtnemer verbindt zich om voor opdrachtgever, buiten enige vorm van dienstbetrekking, werkzaamheden te verrichten, zoals in paragraaf 6.0 staat beschreven.

6.0 Aard van werkzaamheden
De werkzaamheden zullen door de Wesel Consult worden verricht met inachtneming van de vigerende certificatieschema’s met de daaraan verbonden beroeps- en gedragsregels.

7.0 Algemene bepalingen
1. Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid de opdrachtgever tijdig te informeren waar belangenverstrengeling kan optreden en de opdracht indien dit noodzakelijk is annuleren.
2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan slechts aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van het uitvoeren van de opdracht raakt.

8.0 Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn c.q. hiertoe wettelijk verplicht is.

9.0 Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om deze tarieven te wijzigen. Over een eventuele aanpassing van de tarieven zal de opdrachtgever minimaal twee maanden van tevoren worden ingelicht. De weergegeven bedragen zijn exclusief 21 % BTW.
3. Voor de verrichte werkzaamheden wordt € 50,00 per uur in rekening gebracht. Weergegeven tarieven gelden van maandag t/m vrijdag tussen 06:00 en 18:00. Buiten de normale werktijden wordt een toeslag berekend van 150% en op zondag en feestdagen een toeslag van 200%.
4. Gemaakte kosten zoals o.a. overnachtingen worden separaat met deugdelijke bewijsstukken aan de opdrachtgever gefactureerd.
5. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder lid 6 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
7. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
8. Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft de opdrachtgever de vertragingsrente en de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.
9. Indien de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren. In dit laatste geval is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten. Bovendien is de opdrachtgever gehouden alle andere kosten, door opdrachtnemer gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door opdrachtnemer geleden schade te vergoeden.

10. Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de vaststellingsdatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet en grove schuld.
2. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, blijft de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het honorarium voor het onderdeel van de verrichte werkzaamheden dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.
3. De opdrachtgever zal opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enigerlei wijze volgen uit of samenhangen met door of namens opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld.

12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand, vorst-, water- of stormschade, ander natuurgeweld, ziekteverzuim, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. -gegevens.
3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

13. Geschillen
1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

14. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing met als aanvullende voorwaarden de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

15. Beoordeling Wet DBA
1. Deze algemene voorwaarden zijn positief beoordeeld door de Belastingdienst en er is aangegeven dat de overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen in het kader van de Wet DBA.
Bijlage PDF Beoordeling Belastingdienst Wet DBA Wesel Consult GBV 912-16-103181 d.d. 2 november 2016.
Bijlage PDF ref. 216.01.002 Overeenkomst van Opdracht WeselConsult is opgesteld op basis van de format Overeenkomst van Opdracht Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016.